ส่วนของรายรับ


ชื่อ-นามสกุล
เงินเดือน(บาท)
เงินวิทยฐานะ(บาท)
เงินค่าตอบแทน(บาท)
เงินเดือนคงเหลือตามสลิปเงินเดือน(บาท)
รายรับรวม
0 บาท

เงินคงเหลือ 30% ของรายรับรวม
0 บาท

ส่วนของเงินกู้


จำนวนเงินที่ขอกู้(บาท)
จำนวนงวดที่ต้องผ่อนชำระ
จำนวนที่ต้องผ่อนชำระ
(คิดอัตราดอกเบี้ย 4%)

0 บาท


เงินเดือนคงเหลือหลังจากชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ
เปรียบเทียบกับเงินคงเหลือ 30%

0 บาท คิดเป็น 0%